Polityka prywatności

Blog pełen pięknych historii, weselnych porad i inspiracji

Wszystkie informacje, które nam przesyłacie, są chronione. Dostęp do nich ma wyłącznie redakcyjna ekipa Gazet Ślubnych.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych  osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Firma świadcząca usługi pod marką gazetyslubne przetwarza dane osobowe swoich klientów tj. osób zgłaszających się w celu realizacji na ich rzecz osobistej Gazety ślubnej, jak i osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takiej usługi na rzecz klientów.

2. Administratorem danych osobowych jest Agencja Garda Regina Borkowska, ul. Św. Jana 24, 42-202 Częstochowa, NIP: 5731834567, REGON: 240600702. e-
mail: kontakt@gazetyslubne.pl („gazetyslubne”).

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy obejmującej
usługę realizacji osobistej Gazety ślubnej, jak również innych usług, jeżeli takie zostaną
zlecone gazecieslubnej do realizacji.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi. gazetyslubne nie wykorzystuje danych osobowych klientów w celach innych niż określone w niniejszej klauzuli informacyjnej.

5. gazetyslubne przetwarza dane osobowe udostępnione przez Państwa na potrzeby zawarcia i wykonania usług, o których mowa w pkt. 4, w szczególności:
a) dane dot. tożsamości tj. imię i nazwisko, data urodzenia;
b) wszelkie dane podane w Kwestionariuszu, tj. dane Państwa Młodych, Świadków,
Rodziców, Gości Weselnych, Osób współpracujących przy organizacji uroczystości oraz
wszelkie podane przez Państwa informacje o tych osobach/podmiotach.
c) wizerunek osób, o których mowa w pkt c) – w zakresie w jakim został on zawarty na
zdjęciach przekazanych gazetyslubne w celu realizacji usługi.
Ponadto gazetyslubne może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami danych mogą
być współpracujące z gazetyslubne podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych
technologii; płatnicze; księgowo- finansowe; audytorskie i kontrolne; windykacyjne; drukarskie;
niszczenia dokumentów; pocztowe oraz kurierskie, a także podmioty upoważnione
na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ( w tym prawo do uzyskania ich kopii)
ich sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia
(tzw. prawo do bycia zapomnianym);
b) prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo do ich otrzymania oraz ich przesłania
innemu administratorowi
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przyczyną takiego
sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja.
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
oraz zarządzanie udostępnionymi danymi odbywa się za pomocą adresu e-mail:
kontakt@gazetyslubne.pl.

Stwórzmy razem Waszą gazetę!

Stwórzmy razem Waszą gazetę!

Skontaktuj się

kontakt@gazetyslubne.pl

Skontaktuj się

kontakt@gazetyslubne.pl